Cookies

Stručně: na těchto internetových stránkách nemám nasazenu žádnou reklamu a na tyto internetové stránky nepoužívám žádnou reklamu, tedy nijak vás záměrně nesleduji pro účely reklamy. Dokonce nepoužívám ani statistiky sledování návštěvnosti vyjma těch, které generuje přímo server (AWstats). Jediné, co mám aktivně nasazené je služba Google Fonts, která umožňuje používat na internetových stránkách různé typy písem a tyto typy písem vám korektně zobrazit, i pokud je nemáte nainstalované ve vašem operačním systému.

Tyto „Zásady cookies“ byly naposledy aktualizovány 26. 10. 2022 a vztahují se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

1. Úvod
Tyto internetové stránky používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies také vkládají třetí strany, které jsem zapojil. V níže uvedeném dokumentu vás informuji o používání cookies na těchto internetových stránkách.

2. Co jsou soubory cookies?
Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se internetovými stránkami a uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy.

3. Co jsou skripty?
Skript je část programového kódu, který slouží k tomu, aby naše internetové stránky fungovaly správně a interaktivně. Tento kód je spuštěn na našem serveru nebo na vašem zařízení.

4. Co je to webový maják?
Webový maják (nebo pixelová značka) je malý, neviditelný kus textu nebo obrázku na internetových stránkách, který se používá ke sledování provozu na internetových stránek. Za tímto účelem jsou různá data o vás ukládána pomocí webových majáků.

5. Cookies

 • Technické nebo funkční soubory cookies
  Některé soubory cookies zajišťují, že určité části internetových stránek fungují správně a že vaše uživatelské preference zůstávají známé. Umístěním funkčních souborů cookies usnadňuji návštěvu internetových stránek. Tyto cookies můžu umístit bez vašeho souhlasu.
 • Statistické cookies
  Zajišťuji technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro statistické účely.
 • Marketingové/sledovací cookies
  Marketingové/sledovací cookies jsou soubory cookies nebo jakákoli jiná forma místního úložiště, které se používají k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklamy nebo ke sledování uživatele na těchto internetových stránek nebo na několika internetových stránek pro podobné marketingové účely.

6. Umístěné cookies

Seznam všech právě používaných cookies vám zobrazí váš internetový prohlížeč. Typicky stačí kliknout na symbol zámečku vedle internetové adresy a ve vyobrazeném menu vybrat „Soubory cookies“. Používám:

 • Google Fonts
  Používám Google Fonts pro správné zobrazení typu písma ve vašem internetovém prohlížecí. Další informace naleznete na stránce Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google – https://policies.google.com/privacy
  Podrobné a aktuální informace o tom, jaké cookies se používají se službu Google Fonts jsou zde: https://cookiedatabase.org/cookie/google-fonts/
 • Ostatní technické nebo funkční cookies
  Redakční systém, ve kterém jsou tyto internetové stránky vytvořeny, využívá soubory cookies. Redakční systém dále obsahuje různá rozšíření, které mohou využívat soubory cookies pro svou činnost. Například nastavení vyskakovacího oznámení se souhlasem či s odmítnutím souborů cookies je takové rozšíření a samo využívá soubory cookies. Pokud odmítnete soubory cookies, žádný soubor cookies se nevytvoří a oznámení se bude zobrazovat při každé návštěvě těchto internetových stránek. Pokud soubory cookies přijmete, do vašeho internetového prohlížeče se uloží krátký soubor cookie s předvolbou a oznámení již nevyskočí.

7. Souhlas
Když poprvé navštívíte tyto internetové stránky, ukáži vám vyskakovací okno s vysvětlením o cookies. Jakmile kliknete na „Uložit předvolby“, vyjadřujete svůj souhlas s používáním kategorií souborů cookies a doplňků popsaných ve vyskakovacím okně a v těchto Zásadách cookies. Používání cookies můžete zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že naše internetové stránky již nemusí fungovat správně.

 • Funkční – vždy aktivní
  Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.
 • Marketingové
  Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika internetových stránkách pro podobné marketingové účely.

8. Povolení/zakázání a odstranění cookies

Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě vašeho prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že naše internetové stránky nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte tyto internetové stránky.

9. Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo komentářů ohledně těchto zásad týkajících se souborů cookies a tohoto prohlášení mi prosíme kontaktuje na emailové adrese info@zpodmokelskychpastvin.cz.

Zásady ochrany osobních údajů

Já, Martina Proková, Podmokly 52, 338 08 Podmokly, prohlašuji, že chráním osobní údaje návštěvníků těchto internetových stránek před zneužitím v souladu s platnou legislativou. Zveřejněním těchto „Zásad ochrany osobních údajů“ poskytuji informace o způsobu zpracování osobních údajů a o právech zákazníků vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR).

Osobními údaji se rozumí zejména data, která mohou identifikovat fyzickou osobu, jako jsou jméno, příjmení, adresa, síťový identifikátor, telefonní číslo či emailová adresa.

Jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo ani emailovou adresu od návštěvníků těchto internetových stránek nijak nezjišťuji.

Síťový identifikátor je zpracováván na úrovni serveru poskytujícího služby pro provoz těchto internetových stránek a já, jakožto provozovatel těchto internetových stránek se síťovým identifikátorem dále samostatně nenakládám. Je vyhodnocován nástroji pro zobrazujícími statistiky návštěvnosti internetových, které jsou generovány přímo serverem poskytujícím služby pro provoz těchto internetových stránek, a to zejména pro zobrazování země, ze které návštěvníci internetových stránek přicházejí.

Osobní údaje obvykle získávám automatizovaně přímo od návštěvníků těchto internetových stránek, kteří je poskytnou v souvislosti s návštěvou internetových stránkách. Osoby, které mají přístup k osobním údajům jsou odpovídajícím způsobem proškoleny o ochraně osobních údajů a jsou vázány dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v souvislosti se zpracováním osobních údajů setkají.

Jako návštěvník internetových stránek, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, máte mimo další právo:

 • Právo rozhodnout: máte právo rozhodnout se, jaké osobní údaje mi předáte. V případě síťový identifikátoru je tento automaticky předána serveru a je nezbytný pro zobrazení internetových stránek ve vašem prohlížeči. Tento síťový identifikátor můžete maskovat za jiný, prostřednictvím služeb třetích stran.
 • Právo na přístup: máte právo vědět, jaké osobní údaje, za jakým účelem a jak dlouho zpracovávám, jak je získávám a jak s nimi nakládám.
 • Právo na opravu: máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít, pokud takové osobní údaje sbírám.
 • Právo na odvolání a výmaz: pokud mi udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a žádat výmaz osobních údajů. Máte právo na provedení výmazu stávajících osobních údajů. V takovém případě nejsou požadavkem na provedení výmazu osobních údajů dotčeny mé povinnosti plynoucí ze zákonných nebo smluvních vztahů spojených se zpracováním takových osobních údajů. Osobní údaje jsou vymazány až po uplynutí lhůt, kterými jsme vázán, obvykle však osobní údaje vymažu do 3 pracovních dnů.
 • Právo na námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování, jestliže se domníváte, že údaje jsou zpracovávány bez oprávněného zájmu nebo bez vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost vašich údajů: máte právo na přenositelnost údajů, které zpracovávám automatizovaně, kdy údaje jsou předány v běžném strojově čitelném formátu, je-li to z mé strany technicky realizovatelné.
 • Právo na stížnost: máte právo na podání stížnosti, zejména pokud se domníváte, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s platnými právními předpisy či neoprávněně, navzdory uplatnění těchto uvedených práv. Stížnost je možná podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracovávám následující osobní údaje:

Údaje potřebné ke správné funkčnosti internetových stránek:

 • Soubory cookies mých internetových stránek v různém rozsahu dle volby návštěvníka internetových stránek (technické, marketingové, statistické).
 • Síťový identifikátor (IP adresu).
 • Způsob příchodu na mé internetové stránky a zdroj příchodu, provozní údaje procházení mých internetových stránek a dále lokalizační údaje – log prováděných operací serverů a přístupů na servery, dotazů na servery, tyto údaje jsou uchovávány na základě zákona a zajištění správné funkčnosti serverů a aplikací běžících na těchto serverech (pro osobní údaje spojené s chováním návštěvníka internetových stránek a pro získávání provozních a lokalizačních údajů jsou zdrojem takových dat přístupy realizované pomocí elektronických zařízení).

Pro zpracování osobních údajů využívám v některých případech služeb dalších zpracovatelů. S takovými zpracovateli mám uzavřeny odpovídající smluvní vztahy zabezpečující ochranu osobních údajů. Takový zpracovatelé údaje zpracovávají na základě mých pokynů. V případě poskytování těchto služeb může docházet k předávání osobních údajů.

Zpracovatele využívám zejména pro:

 • provoz internetových stránek,
 • provoz marketingových nástrojů,
 • provoz nástrojů vyhodnocení návštěvnosti internetových stránek,
 • komunikaci se lidmi pomocí emailu,

pokud tyto nástroje využívám.

Tyto „Zásady ochrany osobních údajů“ můžu upravovat a aktualizovat, provedené změny budou platné datem zveřejnění na těchto internetových stránkách. Účinnost této verze „Zásad ochrany osobních údajů“ je 26. 10. 2022.

V případě jakéhokoliv dotazu ohledně zpracování osobních údajů mi prosíme kontaktuje, veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny na adrese info@zpodmokelskychpastvin.cz.